BẤM ĐỂ XEM ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2014 NHANH NHẤT NHẤT TẠI Tuyensinh247.com hot

Home » Đáp án đề thi cao đẳng khối D » Đáp án đề thi cao đẳng môn Văn khối D năm 2013

Đáp án đề thi cao đẳng môn Văn khối D năm 2013

Đáp án đề thi cao đẳng môn Văn khối D năm 2013

Đáp án đề thi cao đẳng Văn khối D năm 2013 và đáp án đề cao đẳng các môn của khối D năm 2013 sẽ được cập nhật ngay khi có đáp án chính thức của bộ GD & ĐT, mời các bạn thường xuyên ghé thăm dapandethi2013.com để xem đáp án sớm nhất.

>> Xem thêm: Đáp án đề thi cao đẳng môn Toán khối D năm 2013

Đáp án đề thi 2014 images651979 1 Đáp án đề thi cao đẳng môn Văn khối D năm 2013

Đáp án đề thi 2014 84edu thi dai hoc2 Đáp án đề thi cao đẳng môn Văn khối D năm 2013

(*) Đề thi văn 2013

Đáp án đề thi 2014 de van Đáp án đề thi cao đẳng môn Văn khối D năm 2013

Vui lòng xem li Đáp án đ thi CĐ môn Văn khi D năm trước:

(*) Đề thi đại học khối c môn văn năm 2012

B Ộ  GIÁO D ỤC VÀ Đ ÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH TH ỨC
ĐỀ THI TUY Ể N SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012
Môn: NGỮ  V ĂN; Khố i C và Khố i D
Thờ i gian làm bài: 180 phút, không k ể thờ i gian phát  đề

I. PHẦN CHUNG CHO TẤ T CẢ  THÍ SINH ( 5,0 đ iểm )
Câu 1. (2,0 đ iểm )
Trong  đo ạn kết truyện ng ắn  Chữ người t ử tù  củ a Nguy ễn Tuân, nhân vật Hu ấn Cao
đã khuyên viên quả n ng ục  đi ề u gì sau khi cho ch ữ ? Câu nói “Kẻ  mê muội này xin bái lĩnh” c ủa viên qu ả n ng ục có ý nghĩ a nh ư  thế  nào?
Câu 2. (3,0 đ iểm )
Ngh ề nghiệp không làm nên sự cao quý cho con người mà chính con người mớ i làm
nên sự cao quý cho ngh ề nghiệp.
Hãy viế t m ộ t bài v ă n ng ắ n (kho ả ng 600 từ ) trình bày suy ngh ĩ  c ủa anh/chị  v ề  ý ki ế n trên.
II. PH Ầ N RIÊNG ( 5,0 đ iểm )
Thí sinh ch ỉ đượ c làm mộ t trong hai câu c ủ a ph ầ n riêng (câu 3.a ho ặ c câu 3.b)
Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn (5,0 đ iểm )
C ảm nhận củ a anh/chị v ề  đ o ạn th ơ  sau trong  Đất Nước (trích tr ường ca Mặ t  đườ ng
khát vọng ) củ a Nguy ễn Khoa Đ iềm:
Nhưng em biết không
Có biết bao người con gái, con trai
Trong bốn nghìn l ớ p ng ười gi ố ng ta l ứa tu ổ i
H ọ  đ ã số ng và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ  m ặ t  đặ t tên
Nhưng h ọ  đã làm ra  Đất Nước
H ọ  giữ và truyền cho ta h ạ t lúa ta tr ồ ng
H ọ  chuyền lửa qua mỗi nhà, t ừ hòn than qua con cúi
H ọ  truy ền gi ọng đ iệu mình cho con t ậ p nói
H ọ  gánh theo tên xã , tên làng trong mỗ i chuy ến di dân
H ọ  đắp  đập be bờ  cho ng ười sau tr ồ ng cây hái trái
Có ngoạ i xâm thì ch ống ngo ạ i xâm
Có nộ i thù thì vùng lên đ ánh bạ i
Để Đất Nước này là Đất Nước Nhân dân
( Ngữ v ăn 12, T ập m ộ t, NXB Giáo d ụ c, 2009, tr. 121)
Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 đ iểm )
Truy ệ n ng ắn  “Chiếc thuy ền ngoài xa”  đ ã th ể hiện cái nhìn thấu hi ểu và tr ĩu nặng
tình th ương c ủ a nhà v ăn Nguy ễn Minh Châu  đối v ớ i con người.
Anh/ch ị hãy phân tích nhân vật ng ười  đ àn bà hàng chài trong truyện ng ắn  Chiếc
thuy ền ngoài xa (ph ần trích trong Ngữ v ăn 12 Nâng cao , Tập hai,  NXB Giáo dụ c, 2009)
để  làm sáng t ỏ  nhận  đị nh trên.
———- H ết ———-
Thí sinh không  đượ c sử d ụ ng tài liệu. Cán b ộ  coi thi không gi ả i thích gì thêm.
H ọ  và tên thí sinh:  ………………………………… ……; S ố  báo danh: …………………………..

Gửi nhận xét của bạn về bài viết:

Đáp án đề thi cao đẳng môn Văn khối D năm 2013

dap an de thi khoi A dap an de thi khoi B © 2012 Đáp án đề thi 2014· RSS -
Trang web cung cấp đề thi đáp án 2014: Đáp án đề thi tốt nghiệp 2014, đáp án đề thi vào 10 năm 2014, đáp án đề thi đại học cao đẳng năm 2014...


Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND
diem thi dai hoc 2014