Home » Đáp án đề thi cao đẳng khối D » Đáp án đề thi cao đẳng môn Văn khối D năm 2013

Đáp án đề thi cao đẳng môn Văn khối D năm 2013

Đáp án đề thi cao đẳng môn Văn khối D năm 2013 3/5 (60%) 1 vote

Đáp án đề thi cao đẳng môn Văn khối D năm 2013

Đáp án đề thi cao đẳng Văn khối D năm 2013 và đáp án đề cao đẳng các môn của khối D năm 2013 sẽ được cập nhật ngay khi có đáp án chính thức của bộ GD & ĐT, mời các bạn thường xuyên ghé thăm dapandethi2013.com để xem đáp án sớm nhất.

>> Xem thêm: Đáp án đề thi cao đẳng môn Toán khối D năm 2013

Đáp án đề thi 2014 images651979 1 Đáp án đề thi cao đẳng môn Văn khối D năm 2013

Đáp án đề thi 2014 84edu thi dai hoc2 Đáp án đề thi cao đẳng môn Văn khối D năm 2013

(*) Đề thi văn 2013

Đáp án đề thi 2014 de van Đáp án đề thi cao đẳng môn Văn khối D năm 2013

Vui lòng xem li Đáp án đ thi CĐ môn Văn khi D năm trước:

(*) Đề thi đại học khối c môn văn năm 2012

B Ộ  GIÁO D ỤC VÀ Đ ÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH TH ỨC
ĐỀ THI TUY Ể N SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012
Môn: NGỮ  V ĂN; Khố i C và Khố i D
Thờ i gian làm bài: 180 phút, không k ể thờ i gian phát  đề

I. PHẦN CHUNG CHO TẤ T CẢ  THÍ SINH ( 5,0 đ iểm )
Câu 1. (2,0 đ iểm )
Trong  đo ạn kết truyện ng ắn  Chữ người t ử tù  củ a Nguy ễn Tuân, nhân vật Hu ấn Cao
đã khuyên viên quả n ng ục  đi ề u gì sau khi cho ch ữ ? Câu nói “Kẻ  mê muội này xin bái lĩnh” c ủa viên qu ả n ng ục có ý nghĩ a nh ư  thế  nào?
Câu 2. (3,0 đ iểm )
Ngh ề nghiệp không làm nên sự cao quý cho con người mà chính con người mớ i làm
nên sự cao quý cho ngh ề nghiệp.
Hãy viế t m ộ t bài v ă n ng ắ n (kho ả ng 600 từ ) trình bày suy ngh ĩ  c ủa anh/chị  v ề  ý ki ế n trên.
II. PH Ầ N RIÊNG ( 5,0 đ iểm )
Thí sinh ch ỉ đượ c làm mộ t trong hai câu c ủ a ph ầ n riêng (câu 3.a ho ặ c câu 3.b)
Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn (5,0 đ iểm )
C ảm nhận củ a anh/chị v ề  đ o ạn th ơ  sau trong  Đất Nước (trích tr ường ca Mặ t  đườ ng
khát vọng ) củ a Nguy ễn Khoa Đ iềm:
Nhưng em biết không
Có biết bao người con gái, con trai
Trong bốn nghìn l ớ p ng ười gi ố ng ta l ứa tu ổ i
H ọ  đ ã số ng và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ  m ặ t  đặ t tên
Nhưng h ọ  đã làm ra  Đất Nước
H ọ  giữ và truyền cho ta h ạ t lúa ta tr ồ ng
H ọ  chuyền lửa qua mỗi nhà, t ừ hòn than qua con cúi
H ọ  truy ền gi ọng đ iệu mình cho con t ậ p nói
H ọ  gánh theo tên xã , tên làng trong mỗ i chuy ến di dân
H ọ  đắp  đập be bờ  cho ng ười sau tr ồ ng cây hái trái
Có ngoạ i xâm thì ch ống ngo ạ i xâm
Có nộ i thù thì vùng lên đ ánh bạ i
Để Đất Nước này là Đất Nước Nhân dân
( Ngữ v ăn 12, T ập m ộ t, NXB Giáo d ụ c, 2009, tr. 121)
Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 đ iểm )
Truy ệ n ng ắn  “Chiếc thuy ền ngoài xa”  đ ã th ể hiện cái nhìn thấu hi ểu và tr ĩu nặng
tình th ương c ủ a nhà v ăn Nguy ễn Minh Châu  đối v ớ i con người.
Anh/ch ị hãy phân tích nhân vật ng ười  đ àn bà hàng chài trong truyện ng ắn  Chiếc
thuy ền ngoài xa (ph ần trích trong Ngữ v ăn 12 Nâng cao , Tập hai,  NXB Giáo dụ c, 2009)
để  làm sáng t ỏ  nhận  đị nh trên.
———- H ết ———-
Thí sinh không  đượ c sử d ụ ng tài liệu. Cán b ộ  coi thi không gi ả i thích gì thêm.
H ọ  và tên thí sinh:  ………………………………… ……; S ố  báo danh: …………………………..

Gửi nhận xét của bạn về bài viết:

Đáp án đề thi cao đẳng môn Văn khối D năm 2013

© 2012 Đáp án đề thi 2014· RSS -
Trang web cung cấp đề thi đáp án 2014: Đáp án đề thi tốt nghiệp 2014, đáp án đề thi vào 10 năm 2014, đáp án đề thi đại học cao đẳng năm 2014...

Chúng tôi cập nhật:

đáp án đề thi khối a năm 2014, đáp án đề thi khối a1 năm 2014, đáp án đề thi khối b năm 2014, đáp án đề thi khối c năm 2014, đáp án đề thi khối d năm 2014

nhanh nhất - chính xác nhất